СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА

Сертификати за допълнителна закрила на продукти и средства, защитени с патент, се издават при условията и по реда, предвидени в Регламент 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент 1610/96/ЕС на Европейския парламент и Съвета.