ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА (ЕВРОПЕЙСКИ ДИЗАЙН)

Дизайнът на Общността е дизайн, който е регистриран във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) при условията и по реда на Регламент 6/2002/ЕС на Съвета за Дизайна на Общността, или нерегистриран дизайн по смисъла на чл. 1 от Регламента.

Дизайнът на Общността предоставя на притежателя му закрила срещу възпроизвеждането или имитирането му, валидна на територията на целия Европейски съюз.

Заявката за дизайн на Общността с установена дата на подаване, съответно приоритетна дата, се смята за редовно подадена заявка на територията на Република България.