МАРКА НА ОБЩНОСТТА (ЕВРОПЕЙСКА МАРКА)

Марката на Общността е знак за идентифициране и отличаване на стоки и услуги, който е валиден в цялата Европейска общност и е регистриран във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар по реда, посочен в Регламент 40/94 на Съвета. Марката на Общността дава на притежателя й право на закрила срещу възпроизвеждане или имитиране на неговата марка на територията на Европейския съюз.

Заявката за Марка на Общността с установена дата на подаване, съответно приоритетна дата, се смята за редовно подадена заявка на територията на Република България.

Заявител или притежател на Марка на Общността може да поиска преобразуване на заявката или на регистрацията в заявка за национална регистрация на марка в Република България при определени условия.