ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ

Предимството на системата за издаване на европейски патент съгласно Европейската Патентна Конвенция се състои във възможността заявителят да получи закрила на изобретението си на територията на една или повече страни – членки на Европейския съюз чрез подаване на една европейска патентна заявка, която се подлага на проучване и експертиза от един орган – Европейското Патентно Ведомство, при установени правила.

Европейски патент, в който е посочена Република България, предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за издаването му в европейския патентен бюлетин правата по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, ако в тримесечен срок от тази дата се представи превод на описанието и претенциите на български език в три екземпляра и се плати такса за публикация.