ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

  • Подаване на заявки за Национални Дизайни пред Патентно ведомство на Република България;
  • Подаване на заявки за Дизайни на Общносттта пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
  • Подаване на заявки за Международни Дизайни по реда на Хагската спогодба;
  • Подновяване на регистрациите на дизайни;
  • Вписване на промени , включително прехвърляне на права, лицензионни договори, промени в името и/или адреса на притежателя;
  • Участие в процедури по заличаване;
  • Съдействие за защита при нарушение на правата.