МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

Под международна регистрация на марка се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост по реда на Мадридската спогодба и Протокола.

С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във всички страни членки на Мадридската Спогодба или Протокола, които към момента са над 80.

Международна регистрация на марка, в която е посочена Република България, има същото действие, както ако тази марка е била директно заявена и регистрирана в Република България. Тя действа от датата на международната регистрация или от датата на регистрацията на териториалното разширение.