МАРКИ

  • Консултации относно регистрабилността на марки включващи предварително проучване;
  • Подаване на заявки за Национални Марки пред Патентно Ведомство на Република България;
  • Подаване на заявки за Марки на Общносттта пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
  • Подаване на заявки за Международни Марки по реда на Мадридската спогодба и Прокола към нея;
  • Подновяване на регистрациите на марки;
  • Подаване на опозиции срещу заявки за регистрация на марки;
  • Консултации по отношение на нарушаването на права върху марки;
  • Вписване на промени , включително прехвърляне на права, лицензионни договори, промени в името и/или адреса на притежателя;
  • Участие в процедури по заличаване;
  • Съдействие за защита при нарушение на правата.