ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

Правна закрила

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Процедура по регистрация

За разлика от процедурата при патентите, които задължително се подлагат на експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, полезните модели се подлагат само на проверка на формалните изисквания и, ако те са изпълнени, започва процедура по регистрация и публикация на регистрирания полезен модел.

Изключения

Не се регистрират като полезни модели биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхно използване.

Срок на действие

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

Паралелни заявки

За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел, като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент или на решението на отдела по спорове по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

Трансформация

Заявителят може да подаде молба за трансформация на заявката за патент в заявка за регистрация на полезен модел.Трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

Представителство

Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.