НАЦИОНАЛНИ ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ

Дефиниция

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

По смисъла на закона, продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Придобиване на право върху дизайн

Право върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация.
Правото върху дизайн е изключително.

Основания за регистрация

Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

Новост

Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света.

Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи

Оригиналност

Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета.

Процедура по регистрация на национален дизайн

С измененията на ЗПД, в сила от 12.02. 2011 г. от експертиза по същество, извършвана от Патентното Ведомството се преминава към регистрационна система, като основната разлика с досегашната процедура е, че отпадна служебно извършваната проверка за новост на дизайните.

Извършва се единствено проверка за формална редовност на заявката за дизайн , след което се преминава към нейната регистрация и публикация.

Въведената система за регистрация на дизайните е идентична със системата за регистрация на дизайн на Общността и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.

Основното предимство на системата е значителното съкращаване на времето за регистрация на дизайните.

Множествена заявка

Няколко дизайна могат да се включат в една множествена заявка, при условие че продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация за моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия.

За всеки следващ дизайн след първия, включен в множествената заявка, се заплащат допълнителни такси.

Срок на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката.

Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години.

Представителство

Лица, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.