НАЦИОНАЛНИ МАРКИ

Дефиниция

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Придобиване на право върху марка

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.
Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
Правото върху марка е изключително право.

Процедура по регистрация на марка

С измененията на ЗМГО, в сила от 10.03. 2011 г., досегашната доста строга процедура за регистрация на марките се замени с т.нар. опозиционна система. Това, което е най-характерно за нея е, че отпада проверката за наличие на предходни права, извършвана досега от Патентното Ведомство .

По този начин задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на по-ранни права. Това става посредством предвидената в закона възможност да подадат опозиция срещу регистрацията на заявена марка, която според тях е идентична или сходна на тяхната вече регистрирана или заявена по-ранна марка.

Този модел на експертиза съответства на експертизата, която се извършва от Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз – OHIM и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.

Срокове за подаване на опозиция

Опозицията срещу регистрация на национална марка се подава в тримесечен срок от публикацията на заявената марка в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Опозицията срещу Международна регистрация се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Срок на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години .

Задължение за използване на марката

Когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

Представителство

Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.