НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ

Патентоспособни изобретения

Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Новост

Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката.

Изобретателска стъпка

Изобретението притежава изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата.

Промишлена приложимост

Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

Правна закрила

Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с патент.

Срок на действие на патента

Срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката.

Такси за поддържане действието на патента

За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси. Годишната патентна такса за всяка следваща патентна година се заплаща предварително най-късно в последния ден на месеца, в който изтича предходната патентна година. Плащането не може да се прави за повече от една патентна година.

Трансформация

Заявителят може да подаде молба за трансформация на заявката за патент в заявка за регистрация на полезен модел. Трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

Представителство

Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.