ПАТЕНТИ

 • Консултации, свързани подаването на заявка за патент;
 • Подаване на национални заявки за патенти пред Патентно Ведомство на Република България;
 • Подаване на Европейски заявки за патенти пред Европейското Патентно Ведомство;
 • Подаване на заявки за Валидизация на Европейски Патенти в България;
 • Подаване на заявки за международни (PCT) заявки за патенти;
 • Подаване на заявки за национална фаза на международни (PCT) заявки за патенти;
 • Подаване на заявки за Европейска регионална фаза за международни (PCT) заявки за патенти;
 • Патентни проучвания;
 • Вписване на промени, включително прехвърляне на права, лицензионни договори, промени в името и/или адреса на притежателя;
 • Участие в процедури по заличаване;
 • Съдействие за защита при нарушение на правата.