ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

  • Консултации, свързани подаването на заявка за полезен модел;
  • Подаване на национални заявки за полезни модели пред Патентно ведомство на Република България;
  • Вписване на промени, включително прехвърляне на права, лицензионни договори, промени в името и/или адреса на притежателя;
  • Участие в процедури по заличаване;
  • Съдействие за защита при нарушение на правата.